Žádost o dotaci

Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci z oblasti energetiky je energetický audit a projektová dokumentace jsou. Může se jednat o projekty na zateplení budov, instalaci a modernizaci tepelných zdrojů a na zvyšování energetické účinnosti.

Finanční prostředky je možné získat v rámci Fondů EU, které představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.

Projekty z oblasti energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie je možné spolufinancovat také z národních zdrojů, který pravidelně vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Operační program Podnikání a inovace, Program Eko-Energie

Program Eko-Energie je zaměřen na stimulování aktivit podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.

Operační program životní prostředí

Na snižování energetických náročností je v rámci Operačního programu životní prostředí zaměřena:

Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Prioritní osa: 3 Udržitelné využívání zdrojů energie

Národní programy Ministerstva průmyslu a obchodu

Národním program v oblasti energetiky je program EFEKT - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Program je vyhlašován na jednoleté dotační období.