2.2 Omezení emisí

Podporované aktivity

 • rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOx, SO2 a prachových částic
 • rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny imisní limity, emisní limity
 • záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší
 • technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší

Příjemci podpory:

 • obce a města
 • příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst
 • svazky obcí
 • příspěvkové organizace a organizační složky krajů
 • kraje
 • státní podniky
 • státní organizace
 • organizační složky státu
 • církve a náboženské společnosti
 • občanská sdružení
 • obecně prospěšné společnosti
 • obchodní společnosti vlastněné z více jak 67% majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty
 • družstva
 • společenství vlastníků jednotek
 • podnikatelské subjekty – fyzické osoby
 • fyzické osoby – nepodnikatelé

Forma a výše podpory:

 • maximální výše dotace je 85 %  z celkových způsobilých výdajů u projektů předkládaných veřejnými subjekty