2.1.1 Snížení imisí zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT

Podporované aktivity:

 • pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemisními parametry)

Příjemci podpory:

 • církve a náboženské společnosti
 • obecně prospěšné společnosti
 • ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty
 • obchodní společnosti vlastněné z více a méně než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty
 • družstva
 • fyzické osoby
 • obce a města
 • příspěvkové organizace
 • občanská sdružení
 • kraje
 • státní podniky a organizace
 • svazky obcí

Forma a výše podpory:

 • maximální výše dotace je 85 %  z celkových způsobilých výdajů u projektů předkládaných veřejnými subjekty